20.11.20
Gdynia, dnia 20.11.2020 r.


Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 21 grudnia 2020 roku wchodzi w życie art. 14 ust. 1-7 ustawy z dnia 14 maja 2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r. poz. 875).

Powyższe powoduje konieczność dokonania zmian w treści Regulaminu Świadczenia Usług, które dotyczą w szczególności;
• skrócenia okresu wypowiedzenia Umów Abonenckich do jednego miesiąca (bez skutku na koniec miesiąca kalendarzowego) (nowa treść § 3 ust. 3),
• wyraźnego doprecyzowania, iż rozwiązanie Umowy Abonenckiej, odstąpienie od niej oraz wypowiedzenie może nastąpić również w formie dokumentowej oraz określenia obowiązków Operatora związanych z taką formą oświadczenia Abonenta (dodano § 3 ust. 3a),
• obowiązków Operatora dotyczących informowania Abonenta o przedłużeniu Umowy Abonenckiej zawartej na czas określony, sposobach jej rozwiązania oraz o najkorzystniejszych oferowanych przez Operatora pakietach taryfowych (dodano § 3 ust. 3b i 3c).

Treść zmian wraz z tekstem jednolitym Regulaminu Świadczenia Usług znajduje się w odnośnikach poniżej.

Informujemy, iż w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian, Abonent jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Abonenckiej w terminie do dnia wejścia przedmiotowych zmian w życie tj. 21 grudnia 2020 r. Przedmiotowa zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i konieczności dostosowania postanowień Regulaminu Świadczenia Usług do przepisów wymienionych na wstępie. Z tego względu w razie wypowiedzenia Umowy Abonenckiej, ZWSE Telmax Sp. z o. o. w Gdyni przysługiwać będzie prawo dochodzenia zwrotu ulgi, o ile została przyznana przy zawarciu Umowy Abonenckiej, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.                                  W imieniu ZWSE Telmax Sp. z o.o.
                                           Prezes Zarządu
                                       Jolanta Wiesiołek

- regulamin świadczenia usług (wersja .pdf)